Vanligt förekommande frågor husbil

Allmänna frågor husbil

Härunder ges ett antal förklaringar och tips över det hydrauliska nivelleringssystemet från E&P

 • Den automatiska nivelleringen kan först påbörjas efter att alla stöd är indragna. Om stöden inte är helt indragna när ni önskar utföra en automatisk nivellering kommer systemet göra detta självt. Du kan med andra ord inte snabbt justera stöden, systemet kommer alltid först att dra in stöden fullständigt.
 • Vid en för låg batterispänning stänger det hydrauliska nivelleringssystemet av sig självt
 • Om du inte har dragit in alla stöd innan du tänker åka, kommer systemet direkt ge ett visuellt/akustiskt alarm och drar automatiskt in alla stöd så snabbt handbromsen släpps. Hos husbilar med en luftbromsinstallation sker detta vid start av motorn.
 • Alla normala funktioner av nivelleringssystemet är inte tillgängliga i felsökningsläget.
 • Stöden fungerar parvis (2 stöd samtidigt) i nivelleringssystemet. Vänster sida, höger sida, framsida samt baksida. Endast för funktionen ’Dra in alla stöd’ dras alla stöden in samtidigt.
 • En del husbilar har vridstolar som inte fungerar om handbromsen är åtdragen. När nivelleringssystemet är färdigt och startnyckeln är avvriden, kan du lossa handbromsen. Se till att husbilen ligger is växel innan du släpper handbromsen.
 • Vid dåliga väderförhållanden (t.ex. snö), placera en bit gummi, matta eller liknande under stödplattorna för att undvika att dessa glider undan.
 • Vid dåliga väderförhållanden (stark kyla) kan du, när nivelleringssystemet är färdigt och start-kontakten är av, lossa handbromsen. Se till att husbilen ligger i växel innan du släpper handbromsen.
 • Vid dåligt markunderlag (gupp, håligheter, lutning etc) rekommenderas manuell hantering.
 • Vid manuell hantering måste alla stöd först skjutas ut innan den faktiska nivelleringen kan börja.
 • Nivelleringssystemet har sina begränsningar. Vid en för stor lutning är det inte säkert att systemet fungerar. Detta kan skilja sig mellan olika husbilar.

Om husbilen lutar för mycket och inte längre reagerar på att automatiskt nivellering rekommenderar vi att försöka få husbilen så nära sin nollpunkt som möjligt. Du kommer då märka att systemet har en semi-automatisk funktion.

Vid den manuella hanteringen kan 2 pilar börja lysa jämte LED-lampan (nr. 14). Härigenom visar nivelleringssystemet var, vid det tillfället, den lägsta punkten befinner sig.

Exempel: Tryck först på BAKSIDA på fjärrkontrollen varvid baksidan av husbilen kommer att röra sig. Vänta lite och tryck sedan på FRAMSIDA varvid husbilens framsida kommer att röra sig.Pilen släcks automatiskt när nollpunkten (husbilen står plant) uppnåtts.

En annan möjlighet vid för stor lutning, är att köra upp husbilen på stödkilar och sedan fylla upp stöden (glöm inte att hålla ett öga på stabiliteten).

Felsökning

Kontrollera vid ett felmeddelande att handbromsen är åtdragen, startnyckeln är påvriden, batterispänningen är bra, den hydrauliska oljenivån är korrekt, det inte finns några skador på stöden samt kontrollera de elektriska kablarna och de hydrauliska slangarna.

Om ovanstående inte löst felmeddelandet kan felet sitta i drivkomponenterna av det hydrauliska nivelleringssystemet. Eftersom dessa inte är utbytbara måste ni kontakta er återförsäljare/installatör.

Felläget

Om startnyckeln inte är påvriden samt om handbromsen inte är åtdragen kan systemet inte sättas på, såvida inte stöden är utskjutna och handbromsen lossats. Då kommer ”handroms” LED-lampan att blinka samt hör du en summer. Systemet kan nu sättas på med knappen PÅ/AV (nr. 5)

Om den hydrauliska pumpen under ett antal sekunder kör på för högt tryck vid indragandet av stöden måste processen stoppas omedelbart (såväl i automatiskt- som manuellt läge). Om så krävs, stäng av det hydrauliska nivelleringssystemet genom att trycka på PÅ/AV (nr. 5) knappen.

En timer kontrollerar hur länge den hydrauliska pumpen kör. Om pumpen kör för länge kommer den stoppas genom timern för att undvika överhettning.

Under normala förhållanden är alla LED-lampor släckta och reagerar det hydrauliska nivelleringssystemet endast genom att trycka på knappen PÅ/AV (nr. 5) varvid systemet sätts på.

Systemet fungerar inte

 • Startnyckel är INTE påvriden ——> Vrid på nyckeln.
 • Handbromsen är INTE åtdragen ——> Dra åt handbromsen.
 • Kontrollpanelen har stängt av sig ——> Tryck på PÅ/AV knappen (nr. 5). (4 min. regeln)

LED-lampan “BATTERISPÄNNING” lyser

Batteriet är nästan tomt —> Ladda batteriet genom att t.ex. starta husbilen

LED-lampan “DRA IN ALLA STÖD” släcks inte trots att alla stöd är indragna

(Eventuellt i kombination med att den automatiska nivelleringen inte lyckas (alarmet blinkar))

• Oljenivån är för låg —> Kontrollera samt fyll eventuellt på olja.

• Knappen för att dra in alla stöd fungerar inte —> Kontrollera förbindningen eller byt ut knappen

Stöden skjuts inte ut helt trots att pumpen kör

 • Lite eller ingen olja i tanken —> Kontrollera samt fyll eventuellt på olja
 • Ventil eller pump fungerar inte —> Rengör, återställ eller byt ut
 • Det finns ingen elektronisk kontakt mellan styrsystem och ventil —> Kontrollera kabel på strömförlust —> Reparera om nödvändigt.

Viktigt

Vid alla andra felmeddelande, fel eller om det hydrauliska nivelleringssystemet inte (delvis) fungerar, var god kontakta er återförsäljare/installatör.

Delar - på
Globala återförsäljarnät
Horisontellt i 2 minuter
Helautomatisk och underhållsfritt
Skydd mot stöld
Vanliga frågor - EP Hydraulics - | EP Hydraulics - © 2023 - Impressum
website by gosidesign gosidesign

Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaan Meer informatie over de cookiewetgeving